+
Attiki Odos
Athens, Greece
+
Egnatia Odos Bridges
Kavala Deviation, Northern Greece